ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 0 Begrippen:

Touroperator: Parijs Direkt, mede handelende onder de naam Events in France, hierna te noemen touroperator.

Postadres: c/o 66, avenue des Champs-Elysées, 75008 PARIS (FRANCE)

Reiziger: de persoon of personen die de reis ondernemen.

Opdrachtgever: de wederpartij van de touroperator, degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard.

Artikel 1 Totstandkoming reisovereenkomst:
1. Betreffende iedere aanmelding voor een concertarrangement nader te noemen "reis" wordt door de opdrachtgever via Internet een formulier opgemaakt betreffende de gegevens van de reis en de reiziger(s).
2. Geldt de aanmelding voor een aantal reizigers die tezamen als groep (meer dan 8
personen) moeten kunnen worden aangemerkt, dan is de opdrachtgever verplicht daarvan terstond en uitdrukkelijk melding te maken, met mededeling aan alle omstandigheden, die de uitvoering van de reisovereenkomst mede kunnen bepalen.
3. De opdrachtgever(s) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, uit de aanmelding en de reisovereenkomst voortvloeiend, door hemzelf (henzelve) en door alle aangemelde reizigers.
4. Een exemplaar van het formulier, voorzien van een reserveringsnummer en een debiteurennummer, hetwelk per E-mail naar het door de reiziger opgegeven e-mail adres wordt verzonden, geldt als bevestiging van de totstandkoming ener reisovereenkomst met de touroperator. Telefonische boekingen zijn bij hoge uitzondering mogelijk en op moment van boeking bindend waarna de reisbevestiging/ tevens factuur door touroperator per email of desgewenst per post verzonden wordt. De inhoud van deze overeenkomst wordt bepaald door het door de touroperator gepubliceerde reisprogramma.
Voor iedere gewenste afwijking of toevoeging is de schriftelijke bevestiging van de touroperator vereist. De touroperator zal de opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk schriftelijk uitsluitsel geven.
5. Boekingen gemaakt via onze website worden van rechtswege beschouwd als een overeenkomst. Wij wijzen u er op dat het electronisch insturen van het reserveringsformulier bindend voor u is indien de beschikbaarheid dit toelaat. De overeenkomst is tot stand gekomen op het moment dat u de factuur tevens bevestiging per e-mail heeft ontvangen. 
6. De touroperator verplicht zich tot het bekend maken van zijn voorwaarden voor reservering van de reis, tenzij de reisovereenkomst minder dan 72 uren voor de aanvang van de reis wordt gesloten. De touroperator is geen ticketburo en verkoopt dus nooit of te nimmer losse tickets. De touroperator is een zelfstandige organisatie en op geen enkele wijze aangesloten bij- of gerelateerd aan officiele verkooppunten of organisatoren van desbetreffende evenementen. 

Artikel 2 Administratiekosten:
1. Bij iedere reservering wordt er, ongeacht het aantal deelnemers, een bedrag van € 25,- aan administratiekosten berekend.

Artikel 3 Betaling:
1. Bij arrangementen naar b.v. sport- en muziekevenementen (m.a.w. reisarrangementen waarbij ook entreekaarten zijn inbegrepen) dient de reissom bij aanmelding in zijn geheel te worden voldaan.

2. De betaling geschiedt tijdens de boekingsprocedure via het beveiligde Interbancaire betaalsysteem "Ideal". Via het interbancaire betaalsysteem "Ideal" kan opdrachtgever vertrouwd-, veilig- en gemakkelijk, in zijn eigen vertrouwde Internetbetaalomgeving en op basis van de specifieke beveiligingsmethoden van zijn eigen bank de reissom rechtstreeks afrekenen. Deze procedure geschiedt buiten touroperator om. Touroperator neemt dus géén enkele kennis van welke bank- en/of rekeninggegevens van opdrachtgever dan ook.

Artikel 4 arrangementsprijs, prijsgarantie en reisduur:
1. Gepubliceerde arrangementsprijs geldt per persoon, tenzij anders staat aangegeven. In de reissom zijn de diensten en voorzieningen inbegrepen, w.o. de hotelovernachting met inbegrip het continentale ontbijtbuffet en de ticketprijs zoals in het reisprogramma onder "inbegrepen" staat vermeld. Ook de BTW en overige (bedrijfs)kosten spelen een rol in de prijsbepaling.
2. De gepubliceerde arrangementsprijs is gebaseerd op de prijzen en belastingen, zoals deze touroperator bekend waren op moment van plaatsing op onze website.

3. Touroperator is geheel vrij om de gepubliceerde arrangementsprijs, e.e.a. afhankelijk van de marktsituatie, tussentijds te verhogen of te verlagen. Over het algemeen geldt: hoe eerder de opdrachtgever boekt, des te lager de reissom! Vroegboekers zijn bij onze organisatie vrijwel ALTIJD goedkoper uit. Pas wanneer opdrachtgever boekt is touroperator gebonden het op dat moment gepubliceerde aanbod gestand te doen en dan nog alleen maar jegens die ene reiziger. M.a.w. indien opdrachtgever reeds heeft geboekt en betaald voor de datum van een prijsverhoging, zal opdrachtgever als "vroegboeker" gevrijwaard blijven van enige prijsverhoging nadien. Zo behoudt opdrachtgever als "vroegboeker" zijn of haar prijsgarantie!
4. De reisduur is vermeld in gehele dagen, waarbij de dagen van de heen- en terugreis als gehele dagen zijn gerekend.

Artikel 5 Verzekeringen:

1. Er is géén reis- / bagage- / ongevallenverzekering, noch een automobilistenverzekering bij onze reisarrangementen inbegrepen. Wij raden opdrachtgever en/of reiziger met klem aan zelf- en rechtstreeks via zijn/haar eigen verzekeringsmaatschppij een afdoende reis- / bagage- / ongevallen en automobilistenverzekering af te sluiten.
2. Er is géén annuleringsverzekering bij onze reisarrangementen inbegrepen. Wij raden opdrachtgever en/of reiziger met klem aan om zelf- en rechtstreeks via zijn/haar eigen verzekeringsmaatschappij een annuleringsverzekerings af te sluiten. 

3. Er is evenmin een automobilisten(hulp)verzekering bij onze reisarrangementen inbegrepen. Wij raden opdrachtgever en/of reiziger met klem aan om zelf- en rechtstreeks via zijn/haar eigen verzekeringsmaatschappij een automobilisten(hulp)verzekering af te sluiten.

Artikel 6 Reis(grens)documenten:
1. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van geldige reisdocumenten.
2. Indien de reiziger de reis niet- of geheel kan maken wegens gemis van een document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening en voor die van de opdrachtgever(s)
3. In verband met het bepaalde in de voorafgaande leden moeten voor reizigers van niet-Nederlandse nationaliteit door de opdrachtgever en/of de reiziger zelve extra zorg worden betracht en informatie worden ingewonnen bij de betrokken autoriteiten.

Artikel 7 Reisbescheiden:
De benodigde reisbescheiden, w.o. uw hotelvoucher, de reisroute naar hotel en locatie evenement en overige reisgegevens zoals excursiemogelijkheden en eventuele treintransfers zullen in de regel op de 10e dag voor datum evenement per email in het bezit van de opdrachtgever worden gesteld, tenzij anders vermeld in het reisprogramma. In deze reispapieren staan, buiten de diverse zittingstijden van onze Nederlandstalige begeleiding in het hotel, eveneens het alarmnummer van onze organisatie in Parijs.

Daar de reisovereenkomst persoonlijk is, is deze niet overdraagbaar en is het derhalve niet mogelijk deze door te verkopen aan derden. Bij aankomst in het hotel wordt u, tijdens het inchecken, om een legitimatie gevraagd.

De entreebewijzen voor het evenement worden u, eveneens via onze Nederlandstalige vertegenwoordiging, op gezette tijden en tegen overleg van uw legitimatie, in het hotel aan u uitgereikt. De entreebewijzen (zitplaatsen) zijn per definitie altijd per twee personen naast elkaar.

Artikel 8 Wijzigingen door de opdrachtgever:
1. Tot vijf weken voor vertrek kan de opdrachtgever wijzigingen in de reisovereenkomst verzoeken die alsdan voor zover mogelijk zullen worden aangebracht, onder voorwaarde dat de opdrachtgever de nieuwe reissom voor elke reiziger voldoet en bovendien vergoedt een bedrag van € 25,- verhoogd met de gemaakte kosten. Onder wijziging wordt hiermede begrepen vervanging van een aangemelde reiziger.
2. Wijzigingen binnen vijf weken voor datum evenement vallen onder de annuleringsvoorwaarden.
3. Wijzigingen dienen ten alle tijden schriftelijk te worden aangevraagd en zijn pas rechtsgeldig indien deze schriftelijk bevestigd worden door touroperator
waarna opdrachtgever een aangepaste bevestiging tevens factuur krijgt toegestuurd. 
4. Aan eventuele mondelinge afspraken kunnen nimmer rechten worden ontleend.

5. Aanvullende arrangementen, buiten onze organisatie om rechtstreeks geboekt via/bij derden, zoals bijvoorbeeld transport, extra overnachtingen, transfers, theaters en restaurants, heeft touroperator géén enkele bemoeienis mee en draagt daar evenmin verantwoording voor.
6. In geval van annulering van het door opdrachtgever geboekte evenement vanwege een overmachtsituatie zoals b.v. ziekte artiest, annulering door artiest(en) en/of produktie, stakingen, politieke spanningen, epidemiëen, etc. en een daaruitvoortvloeiende annulering van de reisovereenkomst wordt, conform het gestelde onder art. 10 zijdens touroperator uitsluitend die diensten en dat bedrag vergoed welke door opdrachtgever rechtstreeks bij touroperator werden geboekt en betaald. De reeds doorberekende administratiekosten ad. € 25,- per boekingsformulier worden in voorkomend geval niet gerestitueerd. Let wel, rechtstreeks en buiten onze organisatie om geboekte aanvullende (reis)arrangementen, w.o. extra hotelovernachtingen en vervoersarrangementen, achten wij ons niet verantwoordelijk voor en worden in geval van annulering evenement NIET door ons vergoed.

Artikel 9 Annulering door opdrachtgever:
Bij arrangementen naar b.v. sport- en concertevenementen (m.a.w. arrangementen waarbij entreekaarten zijn inbegrepen), zijn annuleringen, anders dan tegen 100% annuleringskosten, niet mogelijk.

1. Het op de dag van aankomst zonder voorbericht niet tijdig in het hotel aanwezig zijn geldt als annulering van het arrangement.
2. Indien u uw reis wenst te annuleren worden alleen schriftelijke annuleringen (per fax, email of aangetekend schrijven) geaccepteerd. Telefonische annuleringen worden NIET aangenomen en dus nimmer geaccepteerd.
3. In geval van een arrangement inclusief entreekaarten en de door touroperator ingekochte entreekaarten onverhoopt niet geleverd (kunnen) worden, zal de reis zonder kosten kunnen worden geannuleerd en zal touroperator de door opdrachtgever vooruitbetaalde reissom weer in zijn geheel en zonder kosten binnen 45 dagen na datum schriftelijke annuleringsbevestiging terugstorten. In voorkomend geval worden eventuele vervoers- en overige reis- en verblijfskosten nooit of te nimmer door touroperator vergoed.
4. Het vervoer vice/versa wordt door opdrachtgever/reiziger dus zelf voor eigen rekening en risico geregeld.
5. Indien reiziger met het openbaar vervoer reist raden wij reiziger met klem aan om uitsluitend vervoerbewijzen te bestellen welke in later stadium alsnog kosteloos gewijzigd en/of geannuleerd kunnen/mogen worden. Het is immers in zeldzame gevallen mogelijk dat een evenementsdatum door de organisator wordt gewijzigd of wellicht vanuit een overmachtsituatie (b.v. ziekte van de artiest, weersomstandigheden, stakingen, politieke onrust, etc. wordt geannuleerd waarna opdrachtgever / reiziger alsnog in staat is om zijn/haar vervoersbiljetten kostenloos te kunnen omzetten naar een andere reisdatum of anders, indien er géén alternatieve evenementsdatum voorhanden is, kostenloos zijn- of haar vervoer kan annuleren!
Voor de gevolgen van eventuele vertragingen van het door klanten zelf geregelde vervoer dragen wij géén verantwoording. Om eventuele risico's te verkleinen raden wij reiziger nadrukkelijk aan de dag voor evenementsdatum op de plaats van het evenement aan te komen!

Artikel 10 Niet doorgaan van de reis/wijzigingen:
1. Indien door omstandigheden, die uitsluitend in de eigen bedrijfsvoering is gelegen, door de touroperator wordt besloten dat de reis niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, is de touroperator verplicht tot onverwijlde kennisgeving aan de opdrachtgever. Voorts gelden alsdan de volgende regels:

A. bij niet doorgaan:
de reeds (geheel of gedeeltelijk) betaalde reissommen worden binnen 45 dagen teruggestort, echter alleen indien er geen andere gelijkwaardige reis naar hetzelfde evenement is aangeboden of door opdrachtgever/reiziger werd aanvaard.
B. Bij wijziging in de verblijfsaccommodatie:

Het wil wel eens voorkomen dat de hotelaccomodatie tussentijds gewijzigd wordt. Veelal heeft dit te maken met het feit dat het aantal boekingen, ofwel het gezelschap, dusdanig groot is geworden dat het niet meer in één hotel kan worden ondergebracht. Opdrachtgever heeft in voorkomend geval recht op kostenloze annulering (anders dan in artikel 8 bepaald) mits de vervangende accommodatie gelijkwaardig is aan de eerst aangeboden voorziening (of beter dan deze), zonder een verhoging van de reissom. De gelijkwaardigheid is te beoordelen vanuit het standpunt van de gemiddelde reiziger naar deze bestemming.
C. Bij wijziging evenementdatum:

Ingeval van reizen naar een (muziek)evenement wil het wel eens voorkomen dat een evenementdatum door de organisator verplaatst wordt naar een andere datum. In voorkomend geval spreekt het voor zich dat de door clienten geboekte reis, waaronder de gereserveerde hotelaccommodatie, entreebewijzen en andere gereserveerde diensten kosteloos worden overgeboekt naar de nieuwe evenementdatum terwijl alle overige, door opdrachtgever geboekte diensten, door TOUROPERATOR onverminderd geleverd worden. In voorkomend geval dat het evenement door de organisatoren of autoriteiten verplaatst wordt en de oorspronkelijke tickets behouden hun geldigheid zal dit nimmer een reden kunnen en mogen zijn om de reisovereenkomst kostenloos te annuleren.

Teneinde onnodige annuleringskosten naar derden toe te voorkomen doet opdrachtgever er verstandig aan met deze, overigens zeldzame mogelijkheid rekening te houden tijdens het aangaan van vervoersverplichtingen naar derden toe en/of rechtstreeks geregelde (aanvullende) hotelaccomodatie. 

1. Entreekaarten van concerten of sportevenementen worden na aankomst in het hotel of anders op lokatie door een vertegenwoordiger van touroperator uitgereikt.
2. Indien wegens andere omstandigheden dan bedoeld in de aanhef van lid 1 (bijv. wegens het niet tijdig naleven van contracten voor leveranciers, vervoerders en/of verblijfsverschaffers) door de touroperator wordt besloten dat de reis niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, is de touroperator verplicht tot onverwijlde kennisgeving aan de opdrachtgever.

3. In geen der gevallen, bedoeld in voorgaande leden, heeft de opdrachtgever of de reiziger enig meer of ander recht dan in die leden omschreven.

Artikel 11 Klachten:
Ondanks alle bemoeiingen en zorgen is het toch mogelijk, dat de opdrachtgever of reiziger een gerechtvaardige klacht hebben. Deze klacht dient, voor zover mogelijk op de plaats van waar de reden tot klacht ontstond, bij de vertegenwoordiger van de touroperator te worden ingediend. Als directe indiening van een klacht niet mogelijk is, of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet er direct contact opgenomen worden met touroperator ter plaatse zodat deze alsnog in de gelegenheid wordt gesteld een passende oplossing te verzorgen. Indien er geen afdoende oplossing is gevonden dient een klacht uiterlijk binnen een maand na terugkeer schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de touroperator. Klachten worden niet in behandeling genomen, indien ze niet vergezeld gaan van een klachtenomschrijving en indien de klachten niet tijdig ter plaatse aan onze vertegenwoordiging werden gemeld. Klachten over de eventuele technische- en/of artistieke kwaliteit van een concertuitvoering kunnen wij nimmer in behandeling nemen, daar smaken en muziekbelevenissen veelal persoonlijk zijn en de uitvoering buiten onze invloedsfeer valt.

Artikel 12 Algemeen voorbehoud:
1. Kennelijke fouten en vergissingen in het reisprogramma binden de touroperator niet.
2. De touroperator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover door de touroperator of derden uitgegeven.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en uitsluiting:
1. Onverminderd de gehoudenheid van de vervoers-/verblijfsverschaffer of andere tot vergoeding van schade volgens verdrag of wet wordt door de touroperator iedere aansprakelijkheid voor schade, door welke oorzaak ook ontstaan, uitgesloten, tenzij zodanige schade uitsluitend is veroorzaakt door de eigen fout van de touroperator.
2. In afwijking van het vorige lid stelt de touroperator zich aansprakelijk voor de correcte uitvoering van de in de reisovereenkomst voorziene diensten door derden - voor zover in vorige artikelen anders is bepaald - te beoordelen naar de gebruiken en gewoonten van het land en de plaats waar deze diensten worden verleend en af te wegen naar het bedrag van de reissom. De aansprakelijkheid van de touroperator ter zake voren bedoelde eigen fouten en/of correcte uitvoering door derden zal het bedrag van de reissom niet overschrijden.
3. De aansprakelijkheid in het vorige lid voorzien, vervalt, indien de betrokken derde zich op overmacht kan beroepen. Onder overmacht is hier te verstaan ieder van buiten komende storing in het bedrijf of beroep van de derde, als hoedanig onder andere zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stemmingen in het vervoer, weersomstandigheden, stagnatie in de levering door openbare nutsbedrijven, brand, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke grondstoffen door derden en andere vergelijkbare onvoorziene omstandigheden.
4. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de touroperator ter bevordering van een goede uitvoering der reisovereenkomst en is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door zijn eigen ongeoorloofde gedragingen te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
5. De reiziger die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de reisovereenkomst daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt kan door de touroperator van voortzetting van de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Restitutie van de reissom of van een gedeelte daarvan kan worden verleend indien de betrokken reiziger ter zake van zijn uitsluiting geen verwijt treft.


Artikel 14 In gebreke blijven:
Indien een opdrachtgever om welke reden dan ook in gebreke mocht blijven met betalingen dan zal desbetreffend reisarrangement prompt- en zonder verdere aanzegging zijdens touroperator geannuleerd worden.

Artikel 15 Omzetbelasting:
Alle reissommen zijn INCLUSIEF BTW (reisburoregeling). Indien van overheidswege een wijziging in het BTW-tarief wordt opgelegd, dan heeft de touroperator het recht deze door te berekenen.

Artikel 16 Gebruik van persoonsgegevens:
De persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats en E-mail adres zullen niet door de touroperator worden doorverkocht aan derden voor commerciële doeleinden. De touroperator is gerechtigd om aanbiedingen e.d. te versturen per E-mail of per gewone post, tenzij door opdrachtgever is verzocht de gegevens die verstrekt zijn niet voor deze doeleinden te gebruiken.

Artikel 17 Parkeren:
Indien het hotel over een parkeerplaats beschikt en u daadwerkelijk een garageplaats wenst te reserveren dient u dit bij boeking op te geven. Indien u dit niet als zodanig heeft opgegeven gaan wij er automatisch van uit dat u geen garageplaats wenst, c.q. nodig heeft.
Verzoeken nadien moeten apart worden aangevraagd en zullen als wijziging van uw bestaande boeking worden beschouwd.
Parkeren geschiedt voor eigen rekening en is op eigen risico
.

Artikel 18:
Deze Algemene Leveringsvoorwaarden vormen één geheel met eventuele aanvullende informatie die vermeld staat bij betreffende reisarrangementen. Wij gaan er in voorkomend geval vanuit dat u kennis heeft genomen van deze verdere informatie. Indien één of meerdere clausule(s) zoals vermeld in de “verdere informatie betreffende reisarrangementen” afwijken van bepaalde clausules in de Algemene Leveringsvoorwaarden prevaleren de clausules in deze “verdere informatie betreffende reisarrangementen” voor zover van toepassing boven die van de Algemene Leveringsvoorwaarden.